Diagnoza Indywidualnych Potrzeb Szkoły

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA

NIEPUBLICZNEJ NAUKOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

W KIELCACH

na wsparcie z Funduszy Europejskich, w tym ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

I. WPROWADZENIE

Diagnoza została opracowana w oparciu o badanie ankietowe, wywiad przeprowadzone z dyrekcją Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Kielcach, kadrą dydaktyczną oraz uczniami i rodzicami w/w placówki w okresie wrzesień-październik 2023r.

W ramach diagnozy zapotrzebowania Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach zdefiniowano grupę docelową objętą planowanym wsparciem. Przedstawiono aktualną sytuację grupy docelowej oraz problemy, które dzięki wsparciu projektowemu można rozwiązać. Diagnoza obejmuje zdefiniowane cele, zakres diagnozy oraz zapotrzebowanie na różne formy aktywności i rozwoju w sferze edukacji i kształcenia uczniów oraz kadry dydaktycznej.
Istotnym elementem tworzonej diagnozy jest przeprowadzona w Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach inwentaryzacja posiadanej bazy dydaktycznej i sportowej szkoły, w tym wyposażenia sal lekcyjnych w sprzęt i pomoce naukowe. Uzupełnieniem tej części diagnozy jest analiza potrzeb szkoły w zakresie sprzętu, programów wspomagających naukę i rozwój ucznia oraz dodatkowych nowoczesnych pomocy dydaktycznych.
Ostatni rozdział diagnozy został zebrany w postaci wniosków i rekomendacji, obejmujących zdefiniowane na podstawie wyników badań potrzeby wsparcia oraz wnioski dotyczące sposobu i zakresu wsparcia, służące rozwiązaniu problemów grupy docelowej.

II. METODOLOGIA

1. Opis:

  • Położenie geograficzne szkoły:

Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie  jest niepubliczną placówką oświatową w centrum miasta Kielce. Siedzibą szkoły jest budynek usytuowany przy ulicy Sienkiewicza 19 w Kielcach co pozwala na bardzo częste korzystanie z oferty instytucji kultury mieszczących się najczęściej właśnie w centrum, bez potrzeby organizowania transportu. Odwiedzamy np.  Kieleckie Centrum Kultury, Wojewódzki Dom Kultury, Muzeum Narodowe, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, BWA, Bibliotekę Pedagogiczną, WBP, Dworek Laszczyków czy Filharmonię Świętokrzyską.

  • Opis bazy dydaktycznej szkoły:

Siedzibą szkoły jest budynek o powierzchni 692 m2 z potężnym zapleczem dydaktycznym. W budynku szkoły mieści się 8 sal i pracowni lekcyjnych, pokój nauczycielski, biblioteka, sala gimnastyczna wraz magazynkiem sprzętu sportowego, pomieszczenia administracyjne, świetlica, gabinety: pielęgniarki szkolnej i pedagoga szkolnego, toalety, korytarze, szatnie, archiwum, sklepik uczniowski, stołówka, pomieszczenie woźnej, sekretariat, gabinet dyrektorów. W szkole znajdują się 1 pracownia informatyczna. Kolejnym elementem bazy dydaktycznej jest biblioteka szkolna. Do dyspozycji nauczycieli i uczniów jest bogaty, corocznie uzupełniany księgozbiór.
Szkoła jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez zarówno o charakterze sportowym jak i patriotycznym.

  • Charakterystyka uczniów szkoły:

W roku szkolnym 2023/2024 w NNSP funkcjonuje 5 oddziałów (kl. I-IV). Do szkoły uczęszcza 58 uczniów (14 dziewcząt i 44 , chłopców). Jest to grupa dość zróżnicowana pod względem kulturowym, ekonomicznym, światopoglądowym.

Uczniowie pochodzą z różnych części  Kielc  i okolic, a szkoła ma zwiększony wymiar zajęć lekcyjnych (8-14:30) i szkoła gwarantuje brak  prac domowych, co daje więcej czasu wolnego i możliwość spotykania się, uprawiania sportu, rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

Nabór uczniów do Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie jest oparty na kolejności zgłoszeń i indywidualnych rozmowach z rodzicami i uczniem. Szkoła biorąc pod uwagę zainteresowania uczniów, a także funkcje które przede wszystkim ma spełniać, czyli edukować i wychowywać, dokłada wszelkich starań, by rozwijać w uczniach kreatywność, umiejętność samodzielnego, analitycznego myślenia, a także umiejętności praktyczne pomagające poza szkołą. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich umiejętności nie tylko z zakresu wiodących przedmiotów, ale również z innych dziedzin. Dzięki wszelkiego rodzaju warsztatom, lekcjom otwartym, prezentacjom, czy zajęciom naukowym, uczniowie naszej szkoły zdobywają wiedzę nie tylko teoretyczną.

  • Krótka charakterystyka kadry pedagogicznej:

Grono pedagogiczne stanowi wykwalifikowana kadra nauczycieli, często posiadająca pełne studia w zakresie kilku przedmiotów, lub studia podyplomowe dające uprawnienie do nauki drugiego przedmiotu w szkole podstawowej, a nawet ponadpodstawowej. W Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach zatrudnionych jest 16 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, edukacji wczesnoszkolnej i współorganizujących kształcenie.

Renoma szkoły i wytyczone cele są kwestią priorytetową, dlatego też stawiamy bardzo wysoko poprzeczkę naszej kadrze pedagogicznej. W naszej placówce pracują osoby o wysokiej kulturze osobistej i wszechstronnym wykształceniu. Kadrę cechuje empatia, doskonale rozwinięte zdolności interpersonalne, ambicja, poświęcenie dla pracy i branie czynnego udziału w edukacji dzieci i młodzieży. Szkoła popierając wszelkie dążenia do pogłębiania wiedzy swoich pracowników motywuje ich poprzez program szkoleniowy, dofinansowania do studiów podyplomowych czy organizowanie kursów specjalistycznych, a także rad pedagogicznych mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej socjologii, pedagogiki i psychologii.

2. Charakterystyka środowiska i uwarunkowań społecznych:

  • Prognoza demograficzna:

Niestety Kielce zajęły ostatnie miejsce, spośród miast wojewódzkich, w raporcie „Gmin dobrych do życia”. Jednocześnie znaleźliśmy się dopiero w trzeciej setce gmin z całej Polski. Równocześnie województwo świętokrzyskie, według statystyk przeprowadzanych na przestrzeni ostatnich lat, to jedno z najbezpieczniejszych regionów w kraju. W tym samym świetle dane przedstawiają liczące ok. 200 tys. mieszkańców Kielce. O dobrą pracę jednak jest trudno i znajduje ją znacznie mniej osób. Rodzice w poszukiwaniu takiej pracy migrują do Warszawy i innych miast, wielu wyjeżdża za granicę. W związku z tym liczba ludności Kielc z roku na rok zmniejsza się co utrudnia nam znaczący wzrost liczby uczniów przyjmowanych do naszej szkoły, która jest placówką niepubliczną z wymaganą opłatą czesnego (z wyłączeniem uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).

3. Doświadczenie w realizacji projektów unijnych:

W ramach projektów unijnych w Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie realizowane były zajęcia dzięki którym nauczyciele pogłębiali swoją wiedzę w ramach edukacji włączającej – placówka brała udział w projekcie pilotażowym ASPE.

4. Zdefiniowanie celów i zakresu diagnozy zapotrzebowania na wsparcie:

Celem diagnozy jest dostarczenie kompleksowej wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, kadry dydaktycznej, rodziców i opiekunów prawnych uczniów oraz samej szkoły jako placówki edukacyjnej. Placówka będzie podnosić atrakcyjność i jakość swojej oferty edukacyjnej poprzez realizowanie zajęć pozalekcyjnych. Działania te sprawią, iż zmniejszy się dysproporcja w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia.
Działania objęte programem rozwojowym:

   • Wspomaganie ucznia w rozwoju poprzez wsparcie pedagogiczne, psychologiczne;
   • Dodatkowe zajęcia z zakresu kształtowania postaw antydyskryminacyjnych;
   • Dodatkowe zajęcia  w zakresie zielonych kompetencji;
   • Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów;
   • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia;
   • Doposażenie pracowni w niezbędny sprzęt do realizacji zajęć pozalekcyjnych;

III. OPIS PROCEDURY DIAGNOZY POTRZEB OBEJMUJĄCY WYKORZYSTANE METODY BADAŃ I ZASTOSOWANE NARZĘDZIA BADAWCZE

Diagnozę przeprowadzono w oparciu o wykorzystanie następujących metod badawczych:

  • analiza danych zastanych;
  • wywiady przeprowadzone z dyrekcją i kadrą dydaktyczną szkoły;
  • zebrane opinie uczniów i rodziców Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach;

IV. WNIOSKI I REKOMENDACJE ROZWOJOWE

Analiza materiału badawczego służy ustaleniu hierarchii potrzeb rozwojowych Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach, w zakresie zewnętrznego (dodatkowego) wsparcia. Diagnoza wykazała potrzeby w zakresie rozszerzenia oferty ww. placówki o dodatkowe zajęcia służące lepszemu przygotowaniu uczniów do dalszych etapów kształcenia oraz rozwijaniu ich pasji i zainteresowań.

Diagnoza wskazuje na potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w obszarach obejmujących m.in.:

  • stosowanie aktywizujących metod pracy z uczniem opartych na metodzie badawczej i doświadczalne;
  • korzystanie z narzędzi TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) w nauczaniu przedmiotowym;
  • indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

Diagnoza zawiera analizę w zakresie potrzeb Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach na niezbędne wyposażenie w pomoce dydaktyczne, w tym:

  • wyposażenie pracowni i sal w sprzęt niezbędny do realizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych;

Powyższa analiza została przeprowadzona diagnozą potrzeb zawierającą inwentaryzację posiadanego przez szkoły wyposażenia, wspomaganie kompetencji cyfrowych poprzedzone zastosowaniem narzędzia SELFIE.

V. PODSUMOWANIE

Postępujący niż demograficzny jest ogromnym wyzwaniem i wymaga innowacyjnych rozwiązań i ciągłego rozwoju placówki, aby być konkurencyjnym na lokalnym rynku szkół.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.