KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO  informuję, iż:

  • Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Niepubliczna Naukowa Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Niepubliczne Naukowe Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie z  siedzibą  w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 19, 25-007 Kielce (Administrator) reprezentowane przez Dyrektora Szkoły  

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych 

mailowo: odo@college-med.pl;

telefonicznie 534264669

oraz bezpośrednio w siedzibie Administratora

2) Dane osobowe ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawych) są przetwarzane w celach

a)wynikających z przepisów prawa a zawłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw, w tym zwłaszcza dla zapewnienia uczniowi nauczania w LO, dokumentowania jego przebiegu, realizowania praw i obowiązków ucznia wynikających z przepisów prawa oraz Statutu LO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze), oraz w zakresie danych szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO;

b) w celu wykonania umowy (m.in. w zakresie świadczenia usług edukacyjnych), której Państwo będziecie lub jesteście Stroną lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły, dochodzenia roszczeń lub obrony interesów prawnych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

f) publikacji wizerunku w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

4) Dane osobowe będziemy przechowywać / przetwarzać:

a) w związku z edukacją przez okres jej trwania oraz po ustaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

b) w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

5) Rodzice, opiekunowie prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, uczniowie mają prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 ust.3 RODO).

6) Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

7) Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne.

8) Administrator nie podejmuje decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu; Administrator nie planuje przekazywać danych do państw trzecich.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.