Rekrutacja

 

REGULAMIN REKRUTACJI DO NIEPUBLICZNEGO NAUKOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2020/21

 

§ 1. Informacje ogólne.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/21 mogą ubiegać się uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.
 2. Kandydat może wybierać oddziały zgodnie z ofertą zaproponowaną przez szkołę:

 

Nazwa oddziału Nazwa przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym
prawno-politologiczny historia; wiedza o społeczeństwie,j.polski
politechniczny matematyka; fizyka, informatyka
medialno-kulturowy j.polski, historia, j.angielski
medyczny biologia, chemia
dwujęzyczny matematyka, geografia

( przedmioty nauczane w języku angielskim )

 

 1. Pierwszym językiem obcym nauczanym we wszystkich oddziałach na poziomie kontynuacyjnym jest język angielski.
 2. Drugim językiem obcym nauczanym w szkole może być: język hiszpański (poziom podstawy), język francuski (poziom podstawowy), język rosyjski (poziom podstawowy lub kontynuacyjny), język niemiecki (poziom kontynuacyjny).
 3. Rodzic/opiekun prawny składa wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej ponadpodstawowego/ponadgimnazjalnego Niepublicznego Naukowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach na rok szkolny 2020/21 do sekretariatu szkoły do dnia 06.2020r (załącznik).

§ 2. Zasady rekrutacji.

 1. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się dwu etapowo:

I etap: 18.06.2020rwstępna weryfikacja kandydatów na podstawie złożonych wniosków. Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

II etap: 19.06 – 03.07.2020r – właściwa rekrutacja-dostarczenie do sekretariatu szkoły oryginałów:

 • świadectwa ukończenia szkoły;
 • zaświadczenia o wynikach egzaminów zewnętrznych.

2. W dniu złożenia oryginałów w/w dokumentów należy wnieść (bezzwrotną) opłatę wpisową.

 1. Rekrutacja do Niepublicznego Naukowego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach jest prowadzona w oparciu o system punktowy. Kandydat może uzyskać 35 pkt.

– za wyniki egzaminu ósmoklasisty/gimnazjalnego – max 10 pkt

 •   100% – 95% – 10 pkt
 •     89% – 80% –   8 pkt
 •     79% – 70 % –  6 pkt
 •     69% –  60% –  4 pkt
 •     59% –  50% –  2 pkt
 •     poniżej       –  0 pkt

– za wyniki uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki zgodnie ze wskazaną punktacją – max 20 pkt:

 • celujący – 10 pkt
 • bardzo dobry – 8 pkt
 • dobry – 6 pkt
 • dostateczny – 4 pkt
 • dopuszczający – 0 pkt

– za ukończenie gimnazjum/ośmioletniej szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt.

 1. O przyjęciu kandydata do Szkoły decyduje suma punktów uzyskanych podczas rekrutacji.
 2. Po zakończeniu rekrutacji właściwej do 07.2020r należy podpisać umowę o kształceniu w Niepublicznym Naukowym Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej–Curie w Kielcach.
 3. Rekrutacja uzupełniająca zostanie przeprowadzona od 07.2019r do 31.08.2020r.
 4. Sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

Pobierz:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PONADPODSTAWOWEGO / PONADGIMNAZJALNEGO NIEPUBLICZNEGO NAUKOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KIELCACH NA ROK SZKOLNY 2020/21

 

Warto przeczytać:

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.