Zasady rekrutacji

KROK 1 – ZŁOŻENIE PODANIA

KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA do  Niepublicznej Naukowej Szkoły Podstawowej  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach rodzice mogą składać w sekretariacie szkoły albo przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szkolapodstawowa.kielce.pl

 

KROK 2 – ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z DZIECKIEM ORAZ RODZICAMI/OPIEKUNAMI

Na tym etapie odbywają się indywidualne spotkania dyrektora z dzieckiem oraz jego rodzicami/opiekunami. Po złożeniu podania, rodzice/opiekunowie wraz z dzieckiem zostają zaproszeni na rozmowę, która będzie dotyczyć proponowanych przez szkołę form edukacji i wychowania, zasad współpracy oraz finansowania nauki. Będą mogli również przekazać informacje dotyczące indywidualnych potrzeb dziecka (np. posiadanie opinii, orzeczeń, specjalnych zainteresowań).

 

KROK 3 – DECYZJA O PRZYJĘCIU DZIECKA DO SZKOŁY

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor na podstawie złożonych dokumentów i po rozmowie z dzieckiem oraz jego rodzicami/opiekunami.

 

KROK 4 – PODPISANIE UMOWY

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego (sierpień) dyrektor przeprowadza zebranie dla rodziców uczniów przyjętych do szkoły dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.

Ostatnim etapem procesu rekrutacji jest podpisanie umowy o kształceniu dziecka (wraz z załącznikiem), która jest równoznaczna ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad i przepisów regulujących życie szkoły.

 

OPŁATY

Przed podpisaniem umowy na rachunek bankowy szkoły należy wnieść opłatę wpisową w wysokości 250 zł.

Wpłaty dokonuje się przelewem na wskazany w umowie numer konta.

 

POBIERZ DOKUMENTY a następnie prześlij ją drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szkolapodstawowa.kielce.pl

 

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.